Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

W Ośrodku funkcjonują nastepujące programy

  • Resocjalizacyjny i socjalizacyjny skierowany do osób bezdomnych, realizowany równolegle na 3 poziomach, które tworzą Noclegownia, Schronisko i Mieszkania Chronione. Resocjalizacja osób bezdomnych to proces, który polega na obudzeniu w beneficjencie programu pozytywnych wartości, o które sam rozpocznie staranie. W miarę widocznych starań i postępów związanych ze zmianą swojego sposobu życia tzn.: troska o zdrowie, higienę i wygląd, walka z nałogami i uzależnieniami, pozytywne usposobienie wobec otoczenia, kultura osobista, podjęcie starań o zatrudnienie i podjęcie pracy. Beneficjent współpracujący i pozytywnie zaopiniowany przez zespół wspierająco-aktywizujący, do którego należeć będzie psycholog-terapeuta, pielęgniarka, pracownik socjalny oraz opiekunowie, będzie osiągał kolejne etapy zaczynając od noclegowni przez schronisko do mieszkań chronionych. Dodatkową mobilizacją dla beneficjenta programu jest fakt, iż kolejne etapy procesu są związane ze zmianą miejsca zamieszkania w którym standard wyposażenia i usług wzrasta. Jest to element wychowawczy i mobilizujący beneficjenta do podjęcia starań i współpracy nad zmianą swojego sposobu życia.

  • Program pomocy ofiarom zdarzeń losowych np. pogorzelcom, porzuconym i pozbawionym dachu nad głową kobietom z dziećmi – ofiarom przemocy domowej, w ramach którego pokrzywdzonym zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i niezbędne do życia warunki.
  • Ognisko Wychowawcze to program skierowany do najmłodszych mieszkańców Miasta Chełmża. Ognisko jest placówką oświatową wsparcia dziennego obejmująca swoim działaniem ok. 50 dzieci wywodzących się z rodzin wymagających wsparcia wychowawczego oraz intelektualnego. Do działań realizowanych w placówce zalicza się zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne oraz ogólnorozwojowe.
  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – program polegający na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego osobom niepełnosprawnym i chorym.
  • Program pomocy doraźnej – magazyny, w których przechowywana jest żywność do momentu rozdysponowania lokalnej społeczności.

Na potrzeby tych programów dysponujemy: noclegownią dla 10-20 osób, schroniskiem dla 10 osób, 4 mieszkania chronione dla 8 osób, świetlica środowiskowa dla 50 dzieci, sale terapeutyczne i pomieszczenia pomocnicze oraz magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i magazyn spożywczy.

Adres: ul. Polna 20
87-140 Chełmża
Telefon: + 48 692 135 916