Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowy - zlokalizowany i ograniczony do terenu danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą.

Dom - miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć, dać wsparcie.

Samopomocy - starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniiu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy.

Środowiskowy Dom Pomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób z dysfunkcą umysłową i chorobami psychicznymi. Na terenie diecezji funkcjonują 2 takie ośrodki.

Cele placówki:

 • kontynuacja rehabilitacji poszpitalnej,
 • zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego,
 • organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony: rodziny, organizacji i instytucji,
 • zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych podopiecznych,
 • wyrabianie nawyków celowego działania,
 • umożliwienie rozwoju osobowości podopiecznych.

Środowiskowy Dom Pomocy w szczególności zapewnia:

 • terapia zajęciowa,
 • miejsce pobytu,
 • wyżywienie,
 • opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
 • spokój, bezpieczeństwo i opiekę.

Szczególną formą działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest terapia zajęciowa, która stanowi kontynuację rehabilitacji poszpitalnej i ma na celu przywrócić zdolność:

 • uczestnictwa i funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym,
 • nawiązywania kontaktów,
 • wykonywania podstawowych czynności codziennego życia,
 • wyzwalania poczucia własnej wartości i akceptacji,
 • rozwoju zainteresowań i znalezienia atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,
 • podtrzymania i rozwijania sprawności psychoruchowej.

Do podstawowych form realizacji zadań należy program wspierająco-rehabilitacyjny, który obejmuję prowadzenie:

 • treningu umiejętności społecznych (treningi: higieniczny, kulinarny, budżetowy, edukacyjno-lekowy, umiejętności interpersonalnych i praktycznych)
 • artoterapii - zajęcia manualne,
 • muzykoterapii i choreoterapii,
 • kinezyterapii,
 • zajęcia kulinarno-oświatowych i rekreacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy stanowi istotną pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych.

Środowiskowe Domy Samopomocy działają w placówkach: