Program interwencyjny

Przemoc powszechnie określana jest jako akt godzący w osobę. Są dwa główne rodzaje przemocy: fizyczna (np. bicie) i psychiczna (np. ubliżanie). Stosowanie przemocy najczęściej wiąże się z alkoholizmem sprawcy i dotyczy zarówno dzieci jak i matek. Podstawowym sposobem radzenia sobie z przemocą jest zwrócenie się o pomoc do odpowiednich instytucji. Jedną z nich jest Caritas.

Program interwencyjny dla ofiar przemocy w rodzinie stanowi formę wsparcia dla matek i dzieci którę doznały przemocy w rodzinie. jest on realizowany w 2 placówkach na terenie diecezji (Toruńskie Centrum Caritas i Brodnicki Ośrodek Caritas)

Celem programu jest zminimalizowanie skutków przemocy dokonywanej przez rodzinę i najbliższe środowisko ofiar. Poprzez izolację od sprawcy przemocy i otoczenie fachową opieką. Chcemy w ten sposób:

  • zapewnić matkom i ich dzieciom poczucie bezpieczeństwa,
  • nauczyć radzenia w sytuacjach kryzysowych,
  • udowodnić ofiarom możliwość odmiany złego losu.

Dzięki pracy socjalnej pragniemy: zintegrować ofiary z ich rodzinami, wyposażyć w informacje o przemocy i alkoholizmie.

Cele programu są realizowane poprzez:

  • udzielenie natychmiastowej pomocy w postaci udostępnienia schronienia,
  • otoczenie fachową opieką: terapeuty, psychologa, pracownika socjalnego,
  • zapewnienie wyżywienia.

Ponadto dla dzieci mamy dodatkową ofertę:

  • udział w zajęciach Ogniska Wychowaczego,
  • uczestnictwo w letnich koloniach,
  • paczki świąteczne.

W realizacji celów cieszymy się współpracą z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz wsparciem daroczyńców.