O wolontariacie

Wolontariusz:

Osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia (por. Dz. U. Nr 96 z dnia 24 kwietnia 2003 r. poz. 873).

Wolontariuszem może być każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poswięcić trochę swojego czasu innym. Nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna (Centrum Wolontariatu w Warszawie).

Wolontariat:

Jest nie tylko aktem filantropii wobec potrzebujących czy też troski o dobro wspólne, ale jest formą życia wynikającą z określonej wrażliwości człowieka, ukształtowanej świadomością, iż człowiek jako osoba odnajduje się i realizuje poprzez bezinteresowny dar z siebie.

Bp. Jan Chrapek


Od 1985 roku, 5 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Wolontariatu - świętem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poswięcają swój czas i energię pomagając innym.

Caritas Diecezji Toruńskiej skupia obecnie około 5000 wolontariuszy. Są oni zrzeszeni przy ośrodkach Caritas oraz Szkolnych Kołach Caritas, Parafialnych Zespołach Caritas, a także od niedawna w Caritas Academica.

W Caritas Diecezji Toruńskiej pracują wolontariusze stali i akcyjni.

Wolontariusze stali w sposób ciągły i regularny współpracują z Caritasem:

  • angażują się w pracę Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas,
  • opiekują się osobami starszymi,
  • pomagają chorym i niepełnosprawnym,
  • opiekują się dziećmi (w świetlicach, ogniskach pozaszkolnych),
  • prowadzą klub wolontariusza (organizują pracę wolontariuszy),
  • organizują czas wolny (półkolonie, kolonie).

Natomiast wolontariusze akcyjni biorą udział jednorazowej albo cyklicznej akcji, odbywającej się raz na pół roku lub raz na kwartał:

  • organizują zbiórki żywności, ubrań, artykułów szkolnych, pieniędzy np. na Fundusz dla Janka Muzykanta,
  • reagują w sytuacjach nieszczęść i kataklizmów,
  • pomagają w przeprowadzaniu wszelkich akcji charytatywnych.

Koordynatorzy wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej

Anna Pławińska
Koordynator Diecezjalny
668122952
Osoba wspierająca swoją wiedzą i doświadczeniem koordynatora
Janusz Palczewski
Prezes Centrum Wolontariatu w Toruniu

Odpowiedzialni m. in. za współtworzenie Szkolnych Kół Caritas, a także za organizowanie szkoleń dla opiekunów i wolontariuszy

Wolontariat stwarza szansę rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań, a także zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach i zaangażowania w życie społeczne. Jest on również cenionym sposobem odbycia praktyk studenckich oraz staży zawodowych.

Wolontariat jest jedyną w swoim rodzaju formą edukacji, kształcenia i formacji dla wszystkich, którzy się z nim stykają (Bp. Jan Chrapek). Poprzez wolontariat dzieci i młodzież rozwijają swoją osobowość, uczą się otwartości, odpowiedzialności i wrażliwości na innych.

Taka praca - jak mówią sami wolontariusze - przepełnia nas radością. Stwarza również szansę poszerzenia własnych umiejętności i doświadczeń, a także rozwijania zainteresowań. Chcemy obdarować innych swoją miłością. Pragniemy, aby wszyscy byli szczęśliwi.

Po takich pracach czuję się lepiej, tak, jakbym się odrodził. Jestem milszy dla innych, bardziej spokojny.

W celu szerzenia idei wolontariatu Caritas organizuje w szkołach konkurs "Samarytanin, którego znam" w cyklach 3-4 - letnich.