Ogniska Wychowawcze

Ognisko Wychowawcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 7 do 15 lat. Na terenie diecezji funkcjonuje 6 placówek Caritas, w sumie dla około 400 dzieci. Wychowankowie w ciągu roku mają zapewnione: popołudniowe zajęcia w świetlicy, dożywianie oraz wakacyjne formy pracy wychowawczo-profilaktycznej.

Cele Ogniska:

[Rozmiar: 20589 bajtów]
 • pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i bytowych,
 • kształtowanie właściwych postaw wychowanków jako członków rodziny,
 • podnoszenie kultury osobistej wychowanków,
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia w społeczeństwie,
 • ochrona zdrowia wychowanków poprzez wyrabianie postawy wolności przed stosowaniem używek (głównie alkoholu),
 • wyrabianie u wychowanków właściwego stosunku do nauki i pracy, pomoc w nauce.

Cele te realizujemy poprzez:

[Rozmiar: 22396 bajtów]
 • pomoc w nauce - odrabianie lekcji, udzielanie korepetycji,
 • zajęcia ogólnorozwojowe - zabawy dydaktyczne, sportowe i konkursy,
 • rozwijanie naturalnych zdolności dzieci - nauka jezyków obcych, zajęcia artystyczne, techniczne, intelektualne, praca na komputerze,
 • tworzenie grup rozwijających uzdolnienia i zainteresowania - grupy: teatralne, sportowe, gier planszowych i chór,
 • organizowanie zajęć spłecznie użytecznych - sprzątanie, szycie, robótki ręczne,
 • dożywianie - codzienny ciepły posiłek,
 • organizowanie zajęć plenerowych,
 • organizowanie przedsięwzięć wspólnie z ogniskami wychowawczymi, świetlicami z Torunia i okolic,
 • przygotowywanie okolicznościowych programów artystycznych np.: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Jasełka,
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, duchowe,
 • opiekę lekarską, pielęgniarską i sanitarno-higieniczną,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, ochrony środowiska, pracy społecznej, itp.
 • spotkania ze specjalistami od profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • włączanie się do akcji organizowanych przez ogólnopolskie i światowe ośrodli lokalne np.: "Sprzątanie Świata".

Ogniska Wychowawcze działają w następujących placówkach: