Zakończenie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
28.07.17

30 czerwca 2017 Caritas Diecezji Toruńskiej zakończyła wydawanie osobom potrzebującym paczek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016. Od sierpnia 2016 roku ponad 522 tony artykułów spożywczych o wartości 2 383 599,70 zł  trafiło do 11 180 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w jednostkach Caritas Diecezji Toruńskiej, tj. w: Działdowskim Centrum Caritas, Brodnickim Centrum Caritas, Toruńskim Centrum Caritas oraz w Ośrodku Wsparcia Caritas w Chełmnie. W sumie wydaliśmy 51029 paczek żywnościowych.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach działań towarzyszących Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadziła 61 warsztatów dla 1 183 uczestników. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety – około 1000. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów, przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności

 

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentację, ćwiczenia w podgrupach, burzę mózgów, przygotowywanie potraw wg przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak notesy, długopisy, torby lniane oraz kubki termiczne.

 

W okresie trwania programu odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących niefinansowanych w ramach programu, a realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. 


SPRAWOZDANIE OPP - BILANS oraz INFORMACJA DODATKOWA
06.07.17
SPRAWOZDANIE OPP - RACHUNEK WYNIKÓW
05.07.17
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPP
05.07.17

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Pole tekstowe: Poczta TORUŃ

Miejscowość TORUŃ


Kod pocztowy 87-100


Nr telefonu 566744401


 


Pole tekstowe: Strona www torun.caritas.pl

Nr faksu 566744402

E-mail torun@caritas.pl


 


3.     
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

7. Skład organu zarządzającego organizacji

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

ks. Daniel Adamowicz

Dyrektor

TAK

 

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje ofunkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Pole tekstowe: 2005-01-03

 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

ks. Stanisław Andrzej Majewski

Przewodniczący

TAK

 

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje ofunkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

 

Ks. Tadeusz Nowicki

Członek

TAK

 

 

Ks. BolesławJakub

Członek

TAK

 

 

 

Lichnerowicz

 

 

 

  

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać celena podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem działania Caritas jest szerzenie i urzeczywistnianie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim poprzez działalność charytatywną w imieniu Diecezji Toruńskiej. Zadania Caritas wynikające z tego podstawowego celu winny być odnoszone do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Należą do nich w szczególności:

1. krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego, 2. działalność charytatywna i opiekuńcza, 3. działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym na rzecz rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej prowadząca do wyrównywania szans tych rodzin i osób, 4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 5. ochrona i promocja zdrowia,

6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 9. działalność z zakresu ekonomii społecznej oraz wspierania podmiotów ekonomii społecznej 10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;12. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;13. działania wspomagające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;14. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży15. działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;16. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;17. działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa;18. działalność ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego19. świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

20.  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

21.  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

22.  upowszechniania i ochrony, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23.  pomoc Polonii i Polakom za granicą;

24.  działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

25.  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

26.  kształcenie pracowników i działaczy charytatywnych;

27.  promocja i organizacja wolontariatu.

28.  wspomaganie szkoleniowo, informacyjnie, technicznie lub finansowo organizacji pozarządowych oraz podmiotów, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w pkt 1-27.

 

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

 

  

Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Caritas stosuje następujące formy działania: 1. urządzanie nabożeństw i organizowanie różnego rodzaju praktyk religijnych jak np. dni skupienia, rekolekcje, 2.organizowanie prelekcji, sympozjów, odczytów, zebrań, konferencji, zjazdów, dni społecznych;

3.    uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła jak np.: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom;

4.    organizowanie kursów, szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji

5.    tworzenie ośrodków dla wolontariuszy np. centra wolontariatu

6.    wydawanie biuletynów, czasopism, książek oraz innych materiałów informacyjno-szkoleniowych;

7.    tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni i aptek;

8.    tworzenie oraz prowadzenie różnego rodzaju jednostek wspierających dostęp do wiedzy np. bursy dla młodzieży szkolnej i studentów, ośrodki dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą;

9.    prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych np.: domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska wychowawcze i świetlice w tym socjoterapeutyczne, przedszkola;

10.    organizowanie pomocy stałej lub doraźnej np. udzielanie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych tak gotówkowych jak i rzeczowych, udzielanie pomocy medycznej, opieka nad chorymi, nad samotnymi osobami starszymi w ich domach, pomoc dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej (w tym fundusz stypendialny), pomoc dla poszkodowanych w wypadkach losowych i kataklizmach;

11.   organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

12.    organizowanie i wysyłanie transportów z pomocą humanitarną zwłaszcza do krajów biedniejszych lub dotkniętych klęskami żywiołowymi;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Pole tekstowe: 1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizacjęCaritas Diecezji Toruńskiej w roku 2016 z zebranych środków z 1% podatku dochodowego zakupiła 29 materacy do łóżek rehabilitacyjnych. Materace te były uzupełnieniem do posiadanych łóżek rehabilitacyjnych zostały przekazane osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem sześciu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działających w jednostkach Caritas na terenie diecezji toruńskiej tj. Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu, Brodnickim Centrum Caritas w Brodnicy, Grudziądzkim Centrum Caritas w Grudziądzu, Działdowskim Centrum Caritas w Działdowie, Wypożyczalnia sprzętu Toruńskiego Centrum Caritas działająca w Chełmży oraz w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie.

Podpisaliśmy porozumienia na pomoc w zbieraniu środków na leczenie i rehabilitację z 21 osobami niepełnosprawnymi lub ich rodzinami, W roku 2016 z zebranych środków skorzystało 16 osób przeznaczając je kwotę 58 344,45 zł na leczenie i rehabilitację.   Niewykorzystane środki finansowe posłużą na potrzeby leczenia w roku następnym.

Ponadto przekazaliśmy środki na protezę nogi panu z terenu naszej diecezji w wysokości 3000 zł oraz 2500 zł na turnus w komorze hiperbarycznej 25 letniej kobiecie cierpiącej na zespół schorzeń mózgowego porażenia dziecięcego. Kolejne 2000 zł otrzymał 33 letni mężczyzna bez środków do życia po wypadku komunikacyjnym na rehabilitację niesprawnej kończyny. 

Podpisaliśmy również porozumienie z  Ośrodkiem Parafialnym Samarytanin w Toruniu w którym funkcjonują ośrodek wsparcia z całodobowymi miejscami okresowego pobytu, dzienny dom pomocy społecznej, ognisko wychowawcze oraz wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne .
Na utrzymanie ośrodka w roku 2016  przekazaliśmy kwotę 59 910,45 zł

Pokryliśmy część kosztów utrzymania bursy akademickiej dla ubogiej młodzieży zakupując olej opałowy oraz pellet.

Pokryliśmy koszty transportu żywności w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej".

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedng lub więcej pozycji)

|T1 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) FI gmina [H województwo FI kilka gmin        ^ kilka województw

          powiat □ cały kraj

          kilka powiatów □ poza granicami kraju

 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

5000

 

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

 

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Tak r Nie

             

 


 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.l ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego /' o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póżn. zm.), a także                                                                                kodu/ów PKP

odpowiadajgcego/ych tej działalności. .Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności


Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Caritas Diecezji Toruńskiej w ramach opieki nad osobami niepełnosprawnymi prowadzi punkty wydawania sprzętu rehabilitacyjnego Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu udziela się pomocy w wypożyczeniu łóżka rehabilitacyjnego . Dla osiągnięcia najwyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych świadczona jest pomoc w rehabilitacji.  Dofinansowanie obejmuje również zakup niezbędnych leków czy środków opatrunkowych lub higienicznych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać również z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel ustala się indywidualnie.

88.10.Z

 


 

 

działalność charytatywnej

Na terenie diecezji toruńskiej Caritas prowadzi 5 jadłodajni,

W, które średnio wydają ok 2 tysiące posiłków dziennie. O tym, jak wielką rolę spełniają jadłodajnie w środowisku, w którym działają świadczy ogromna liczba osób korzystających z posiłków. W większości są to ludzie bezdomni, samotne osoby starsze, osoby pozostające bez pracy i jakichkolwiek środków do życia. Dopełnieniem podstawowego, codziennego wsparcia najuboższych w Caritas Diecezji Toruńskiej jest pomoc medyczna, poradnictwo, łaźnia oraz punkt wydawania środków czystości i odzieży funkcjonujące przy jadłodajniach. Rodziny niezamożne korzystają z magazynu odzieżowego, otrzymują paczki żywnościowe przed świętami, korzystają z pomocy w wyposażeniu dzieci do szkoły. Aktualnie w diecezji toruńskiej działa 6 ognisk wychowawczych w których zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogów.

88.88.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

r Tak ^ Nie

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności oożytku oubliczneao /' o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadajgcego/ych tej działalności. .Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacjiwokresie sprawozdawczym

 

         

 


 

5.1. Organizacja prowadziła działalnośćgospodarczą

C Tak Nie

5.2. Należy podać informację na tematprzedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sorawozdawczvm. a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadajgcego/ych tej działalności. .Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

357,131.64 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

357,131.64 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0.00 zł

d) Przychody finansowe

0.00 zł

e) Pozostałe przychody

0.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

229, 367.05 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0.00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0.00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

127,764.59 zł

a) ze składek członkowskich

0.00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

20,302.80 zł

c) z darowizn od osób prawnych

107,461.79 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0.00 zł

     

 


 

e) ze spadków, zapisów

0.00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł

0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

273,996.74 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

154,780.64 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt ll.l.l), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

Środki przekazane za: rehabilitację, zakup leków, środków higieny, oraz pomoc osobom fizycznym

59,910.45 zł

2

Środki przekazane do Ośrodka Samarytanin

65,834.45 zł

3

Pomoc ubogiej młodzieży zamieszkującej bursę akademicką w edukacji ( częściowe pokrycie kosztów utrzymania)

23,699.64 zł

4

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz transport

5,336.10 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

 

 

1

Leczenie 28 letniej kobiety chorującej szpiczaka mnogiego

 

 

9,894.98zł

2

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (materace do łóżek rehabilitacyjnych 29 szt.)

4,698.00 zł

3

Zakup opału do Bursy dla ubogiej młodzieży

23,699.64  zł

4

Rehabilitacja 33 letniego mężczyzny chorego na czterokończynowe porażenie mózgowe

9,745.30 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

W tym: wysokość kosztów

finansowana z 1% podatku

dochodowego od osób fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

307,143.95 zł

154,780.64 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

307,143.95 zł

154,780.64 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0.00 zł

0.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0.00 zł

 

d) koszty finansowe

0.00 zł

 

e) koszty administracyjne

0.00 zł

 

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

46,159.02 zł

         

 


 


 


                                   
   

5.3. Wynik działalności gospodarczej

 
 

0.00 zł

 
 
   

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

 
     

0.00 zł

 
 
 
 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

 

r

z podatku dochodowego od osób prawnych

0.00 zł

 

r

z podatku od nieruchomości

0.00 zł

 

r

z podatku od czynności cywilnoprawnych

0.00 zł

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

r

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

 

r

z opłaty skarbowej

0.00 zł

(Należy wskazaćjedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

r

z opłat sądowych

0.00 zł

 

r

z innych zwolnień,jakich:

0.00 zł

I- nie korzystała

 

 
 
   

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przezjednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

 
     

r Tak (* Nie

 
 
 
   

P własność

P użytkowanie wieczyste P najem P użytkowanie P użyczenie P dzierżawa P nie korzystała

 
   

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazaćjedną lub więcej pozycji)

 
 
 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, obecnie nie sąjuż zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych zl2 miesięcy /' podzielić przez 12. Wynik wpisaćzdokładnością do 1 miejsca po przecinku)

 

 
 
   

0.0 etatów

 
 
   

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

 
     

0.0 osób

 
 
 
   

2. Członkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.1. Organizacja posiada członków

C Tak ^ Nie

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego /' o wolontariacie, osoby fizyczne, które ochotniczo /' bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czysą to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

lak r Nie

3.2. Liczba wolontariuszy wvkonuiacvch świadczenie na rzecz organizacii Drzez okres krótszy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być Uczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

0.00 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie w umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

tym:

b) inne osoby

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonuiacych świadczenie na rzecz organizacii przez okres od 30 dni do 6 miesiecv

(Każdy wolontariusz powinien być Uczony tylko raz, niezależnie od Hczbyświadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie w umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

tym:

b) inne osoby

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

(Każdy wolontariusz powinien być Uczony tylko raz, niezależnie od Hczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

6.00 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie w umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

6.00 osób

tym:

b) inne osoby

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

l.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

0.00 zł

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

- nagrody

0.00 zł

- premie

0.00 zł

- inne świadczenia

0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

0.00 zł

     

 


 

w b)w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

0.00 zł

tym:

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczającwynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: l.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie /' inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielićzsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczającwynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczającwynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

c Tak ^ Nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

     

  

C Tak Nie

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania,jego giówny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyzna!

ej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

C Tak ^ Nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania,jego giówny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota

           

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego


 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów

% udziału w ogólnej

 

 

 

lub akcji w

liczbie głosów

 

 

 

kapitale

 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

 


 

3.     
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4.    C:\Users\Ksiegowa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\DFAZ6R93\media\image1.jpegOrganizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5.    Dodatkowe informacje

(Możno wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałoby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

ks Daniel Adamowicz - Dyrektor

Data wypełnienia sprawozdania

 

organizacji