Rodzina w Centrum
27.09.18

Informacje o projekcie Rodzina w Centrum 2  dla organizacji partnerskich regionalnych
 i lokalnych realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt, pn. Rodzina w Centrum 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dzięki działającym w każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu – Centrom Wsparcia Rodzin, które poza działaniami prewencyjnymi, mającymi ograniczyć umieszczanie dzieci w instytucji pieczy zastępczej, oferują szeroki dostęp do poradnictwa specjalistycznego dla rodzin naturalnych i zastępczych: pedagogicznego, prawnego, psychologicznego i psychiatrycznego. W ramach działalności Centrów nie zabraknie też innych form wsparcia kierowanych do rodzin, t.j.: mediacje rodzinne - dla rodzin zastępczych i naturalnych, terapia rodzinna i indywidualna, warsztaty dla rodziców zastępczych
i naturalnych, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych i naturalnych, grupy wsparcia dla rodzin, szkolenia dla wolontariuszy, superwizja rodzin zastępczych, warsztaty dla dzieci usamodzielnianych oraz wsparcie szkoleniowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu mogą skorzystać, m.in.: osoby przebywające w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym objęte wsparciem asystenta rodziny). 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji
o projekcie wśród klientów Państwa instytucji a w szczególności wśród osób  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 bowiem zgodnie z założeniami projektu stanowią one  jedną z grup preferowanych do objęcia wsparciem. Jednocześnie informujemy, że wsparcie dla tych osób lub rodzin nie będzie mogło powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje
w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.   

Rekrutację do projektu prowadzą wszystkie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy a  wsparcie w ramach projektu świadczone będzie do 30 czerwca 2020 roku. Mamy nadzieję, że rozpropagowane z Państwa udziałem informacje o projekcie, pn. Rodzina w Centrum 2 przyczynią się do poszerzenia grona osób, które otrzymają realne wsparcie.   

Kampania społeczna Dni Kromki Chleba
19.09.18

W niedzielę 17 września 2018 r. w  Parafii św. Józefa w Toruniu wolontariusze Szkolnego Koła Caritas  ze Szkoły Podstawowej nr 11 i ze Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z opiekunkami: Danutą Karnowską, Małgorzatą Kaźmierkiewicz i Małgorzatą Szatkowską zorganizowały inaugurację Dni Kromki Chleba.  Symbolicznym darem ołtarza podczas Mszy świętej był  kosz z bochenkami chlebka, które po liturgii zostały rozdzielone przez wolontariuszy pomiędzy wiernych. Podczas homilii  o. Maciej Ziębiec,  nawiązując do listu św. Jakuba,  podkreślił, że wiara bez uczynków to martwa wiara. Jeśli dzielę się z innymi, to nie dlatego, że mam nadmiar, lecz dlatego, że kocham.

Na terenie niektórych szkół rozpoczęła się akcja „Kromka Chleba” poprzez wspólne dzielenie się i degustację chleba. Przygotowano również przedstawienia artystyczne, dotyczące tej kampanii, które zaprezentowano podczas wizyty w pobliskich  domach seniorów (wolontariusze SKC ze Szkoły Podstawowej nr 11 i  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Serdecznie zapraszamy do  udziału w ogólnopolskiej zbiórce żywności w wybranych sklepach BIEDRONKI pod hasłem „Kromka Chleba dla Sąsiada" w piątek i w sobotę 21-22 września br. Bezpośrednio po zbiórce zebrana żywność będzie  przekazana w formie paczek za pośrednictwem wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas przy współudziale Parafialnych Zespołów Caritas osobom  starszym, samotnym  w danej parafii.


Inauguracja kampanii społecznej "Dni Kromki Chleba"
18.09.18

W dniu 14 września Caritas Diecezji Toruńskiej zainaugurowała kampanię

społeczną "Dni Kromki Chleba".  Inauguracja odbyła się podczas

uroczystego otwarcia Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, który powstał

przy Toruńskim Centrum Caritas. Uroczystego otwarcia dokonali Ksiądz Biskup Wiesław

Śmigiel oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i

Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Przypominamy, że w najbliższy piątek i sobotę odbędzie się w wybranych sklepach „Biedronki” zbiórka żywności „Kromka Chleba dla Sąsiada”.


Zaproszenie na konferencję dla Nauczycieli
03.09.18

Serdecznie witając Nauczycieli, Katechetów i Opiekunów Szkolnych Kół Caritas w nowym roku szkolnym, zapraszamy do udziału konferencji „O wychowawczej roli wolontariatu”.

 

Konferencje odbędą się odpowiednio:

 

GRUDZIĄDZ, 24 września 2018 r.

Bursa Szkolna Caritas, ul. Chełmińska 97

godz. 13.30-17.30

 

BRODNICA, 25 września 2018 r.

Brodnicki Dom Kultury, ul. Przykop 43

godz. 13.30-17.30

 

DZIAŁDOWO, 26 września 2018 r.

Działdowska Agencja Rozwoju, ul. Polna 11

godz. 13.30-17.30

 

TORUŃ, 27 września 2018 r.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

godz.13.30-17.30

  

                                                                          

 

 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 20 września 2018 roku.

Zgłoszenia  proszę kierować drogą elektroniczną:  wolontariat.torun@caritas.pl

Osoba do kontaktu – Maria-Aldona Rzepińska tel. 505 525 869

 

 

 

KONFERENCJA

„O WYCHOWAWCZEJ ROLI WOLONTARIATU”

 

Program

 

13.30-14.00  Obiad

 

14.00- 14.10 Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

 

14.10- 14.30  Jestem wdzięczny za wolontariat moich dzieci w szkole

                     dr Piotr Hoffmann, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Civitas 

                     Christiana w Toruniu

 

14.30-14.45 Szkolne Koło Caritas jako forma wychowania młodzieży do wolontariatu   

                       mgr Maria-Aldona Rzepińska, koordynator wolontariatu Caritas Diecezji  

                       Toruńskiej

 

 

14.45-15.00 Szkolna Akademia Wolontariatu – wolontariat w szkole

                    mgr Izabela Ziętara, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu

 

 

15.00-15.30   Co daje wolontariat?- psychofizyczne i praktyczne aspekty

                       mgr Marlena Prusakowska, wiceprezes Zarządu  Instytutu Naturalnego Planowania

                       Rodziny wg metody prof. J.  Rötzera, członek Rady Naukowej INER Polska

 

 

Przerwa kawowa

 

16.00- 16.20  Wychowanie w katechezie przez wolontariat szkolny

                     ks. dr Mariusz Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji 

                     Toruńskiej

 

16.20- 16.40  Dobre praktyki – przykłady działań Szkolnego Koła Caritas

 

16.40-17.00  Intranet - narzędzie informacyjne dla nauczycieli katechetów i opiekunów SKC

                     mgr Marcin Jaskólski, informatyk

 

17.00-17.15   Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2018/2019

                     mgr Maria-Aldona Rzepińska, koordynator wolontariatu CDT

 

17.1517.30 Zakończenie konferencji

 

 

Konferencja  jest nieodpłatna.

Po zakończeniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Kromka Chleba dla Sąsiada
03.09.18

 

W nawiązaniu do słów Papieża Franciszka „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zawartych w Orędziu Ojca Świętego na I Światowy Dzień Ubogich, zapraszamy do udziału w zbiórce żywności „Kromka Chleba dla Sąsiada”, która odbędzie się w wybranych sklepach „Biedronki” w dniach: 21-22 września br. Do wspólnego czynienie dobra, które przełoży się na paczki dla najuboższych, potrzebni są zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy.

Z góry serdecznie dziękujemy za okazane wielkie serce!


Kromka2018_kwartalnikCaritas_205x285.pdf